adj.

full of poison, venomous, poisonous;
envenomed.

adj.

ԹՈՒՆԱԼԻ ԹՈՒՆԱԼԻՑ. որ եւ ԹԻՒՆԱԼԻ, ԹԻՒՆԱԼԻՑ. Լի թունօք. թունաբեր.

Թիւնալի ցասմամբ. (Ճ. ՟Ա.։)

Զթունալից որպէս զօձի զլեզուդ քո շարժել ընդդէմ նոցա. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Զօձն թիւնալից. (Վրդն. ել.։)

Յօձից թունալից խայթոցաւորաց. (Երզն. լս.։)