s.

cf. Թոքացաւ.

cf. ԹՈՔԱՑԱՒ. (Մխ. բժիշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թոքացաւութիւն թոքացաւութիւնք
accusatif թոքացաւութիւն թոքացաւութիւնս
génitif թոքացաւութեան թոքացաւութեանց
locatif թոքացաւութեան թոքացաւութիւնս
datif թոքացաւութեան թոքացաւութեանց
ablatif թոքացաւութենէ թոքացաւութեանց
instrumental թոքացաւութեամբ թոքացաւութեամբք