s.

ԹՈՔԱՏՈՒՆ կամ ԹՈՔՏՈՒՆ. Տեղի՝ ուր զետեղեալ կայ թոքն կենդանւոյ.

Կողքն, եւ թոքտունն (ձիոյ՝ լիցի՛ն) լայն եւ արձակ. (Վստկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif թոքտուն թոքտունք
accusatif թոքտուն թոքտունս
génitif թոքտան թոքտանց
locatif թոքտան թոքտունս
datif թոքտան թոքտանց
ablatif թոքտանէ թոքտանց
instrumental թոքտամբ թոքտամբք