vn.

cf. Թռթռեմ.

չ.

ԹՌԹՌԱՄ ԹՌԹՌԵՄ կամ ԹՐԹՌԵՄ. Ստէպ թռանիլ իբրեւ զթիթեռն, շարժիլ. ոստոստել. թռչըտիլ, թռթռիլ.

(Զսիրտն) եւ յետ վախճանին տակաւին եւս թնդալ եւ թռթռալ ասեն, իբրեւ առաջին եղեալ, եւ յետոյ ապականեալ. (Փիլ. այլաբ.։)

Զնորափետուր ձագօքն միշտ թռթռելով. (Լաստ. ՟Ժ։)

Կաքաւն զանձն իւր առաջի դնէ որսորդաց, թրթռէ երթայ, ոչ ունել տայ որսորդացն. (զձագս իւր). (Սեբեր. ՟Ժ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թռթռամ
դու թռթռաս
նա թռթռայ
մեք թռթռամք
դուք թռթռայք
նոքա թռթռան
Imparfait
ես թռթռայի
դու թռթռայիր
նա թռթռայր
մեք թռթռայաք
դուք թռթռայիք
նոքա թռթռային
Aoriste
ես թռթռացի
դու թռթռացեր
նա թռթռաց
մեք թռթռացաք
դուք թռթռացէք
նոքա թռթռացին
Subjonctif
Présent
ես թռթռայցեմ
դու թռթռայցես
նա թռթռայցէ
մեք թռթռայցեմք
դուք թռթռայցէք
նոքա թռթռայցեն
Aoriste
ես թռթռացից
դու թռթռասցես
նա թռթռասցէ
մեք թռթռասցուք
դուք թռթռասջիք
նոքա թռթռասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թռթռար
դուք մի՛ թռթռայք
Impératif
դու թռթռա՛
դուք թռթռացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու թռթռասջի՛ր
դուք թռթռասջի՛ք