va.

to cause to fly;

fig.

to elevate, to raise, to exalt the mind;
— զթեւս, to spread out the wings.

ն.

ἁναπτερόω pennis seu alis instruo, excito ἑκπετάζω, διαπετάζω distendo, expando Տալ թռչել, իրօք կամ նմանութեամբ. եւ Բանալ զթեւս որպէս թռուցեալ. սաւառնիլ. թռցընել, թեւերը բանալ. կր. թռչիլ.

Թռուցանէ նովաւ զմէգ իւր. (Յոբ. ՟Ի՟Զ. 9։)

Թռուցանել զիս առ Աստուած. (Սարգ. յկ. ՟Բ։)

Եթէ կենդանի իցեմք, եւ եթէ մեռեալք, նովաւ հանդերձ թռուցանէ զմեզ. (Եփր. ՟ա. թես.։)

Եմուտ առ մահ, թռոյց զմարմինս մարդկան ընդ երկինս. (Եփր. ծն.։)

Յերկինս ի վեր թռուցանէ. (Մաշկ.։)

Տե՛ս թէ զիա՞րդ ընտանի բարբառովն թռոյց զլսօղսն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 2։)

Եւ էր քերոբէիցն թռուցեալ զթեւս իւրեանց ի վերայ տապանակին. (՟Բ. Մնաց. ՟Ե. 8։ եւ ՟Գ. Թագ. ՟Ը. 7։)

Թեւածեալ թռուցար յանմարմին աշխարհի. (Եղիշ. միանձն.։)

Արագ արագ թռուսջի՛ր. այսինքն թռանիջիր. (Ես. ՟Ժ՟Դ. 3։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես թռուցանեմ
դու թռուցանես
նա թռուցանէ
մեք թռուցանեմք
դուք թռուցանէք
նոքա թռուցանեն
Imparfait
ես թռուցանեի
դու թռուցանեիր
նա թռուցանէր
մեք թռուցանեաք
դուք թռուցանեիք
նոքա թռուցանեին
Aoriste
ես թռուցի
դու թռուցեր
նա թռոյց
մեք թռուցաք
դուք թռուցէք
նոքա թռուցին
Subjonctif
Présent
ես թռուցանիցեմ
դու թռուցանիցես
նա թռուցանիցէ
մեք թռուցանիցեմք
դուք թռուցանիցէք
նոքա թռուցանիցեն
Aoriste
ես թռուցից
դու թռուսցես
նա թռուսցէ
մեք թռուսցուք
դուք թռուսցջիք
նոքա թռուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ թռուցաներ
դուք մի՛ թռուցանէք
Impératif
դու թռո՛
դուք թռուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու թռուցանիջիր
դուք թռուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու թռուսջի՛ր
դուք թռուսջի՛ք