vn.

to fly, to take flight, to soar;
— ի մտաց, to escape one's memory, to go out of one's mind, to be forgotten;
— բանին , to divulge immediately, to make public.

չ.

πέτομαι, πέταμαι , διαπέτομαι եւ այլն. volo, avolo, evolo, volito. Ասի եւ ԹՌԱՆԻԼ, ԹՌՆՈՒԼ. Թռիչս առնուլ. սլանալ թեւաւորաց. վերաթեւել. թեւապարել. սաւառնիլ. սրանալ. խոյանալ. նմանութեամբ՝ Երագ ընթանալ՝ սահելով յօդս, ի ջուրս, եւ այլն. արաբ. թայլըռ. թ. թէյռան էթմէք. սալմաք.

Ձագք արծուեաց ի բարձունս թռչին. (Յոբ. ՟Ե. 7։)

Ել ի քրովբէս, եւ թռեաւ. (Սղ. ՟Ժ՟Է. 12։)

Թռիցեն նաւք այլազգեաց։ Ո՞վ են սոքա, որ իբրեւ զամպս թռուցեալ են. (Ես. ՟Ժ՟Ա. 14։ ՟Կ. 8։)

Ի թռչել սրտի իմոյ առաջի երեսաց նոցա. (Եզեկ. ՟Լ՟Բ. 10։)

Զոր օրինակ նաւ մի թռուցեալ ի վերայ ծովային ջուրցն բազմութեան. (Եղիշ. ՟Ը։)

Թռեալ ի խորանէն սպիտակ աղաւնի. (Ճ. ՟Ա.։)

Թռեաւ խմորն կենաց ի ծածուկ յազգս նորա. (Եփր. ծն.։)

Թռեաւ հռչակեցաւ բանն աւետեաց. (Ճ. ՟Գ.։)

Ի մեր մտացս թռեալ սլացաւ. (Լմբ. սղ.։)

Թռեաւ ի դուրս ի տանէ իբրեւ զնետ։ Ես՝ ի սկզբանէ ոչ թռչել յերդմնասիրութիւն գովելի ասեմ. (Ոսկիփոր.։)