adj.

thick, bushy, full of hushes;
—ք, thicket, copse, brushwood, bushes.

adj. s.

λόχμη dumetum, fruticetum, virgultum densum Ուր են թուփք խիտ առ խիտ.

Ի թփուտ մացառս այսր անդր ընթանալով. (Նիւս. կազմ.։)

Ի թփուտս եւ ի մայրիս. (Վրդն. ծն.։)