s.

venom, virus.

s.

(լծ. թ. զեհր) Թոյն. մահադեղ. աղու.

Յորժամ աղեքսանդրոս զմահացուցիչն կամէր արտաքսել դարձուցանելով կրկին թեւոյն թաթախեալ ի ժահր՝ սպանութեանն եղեւ փութացուցիչ. (Մագ.։)