s.

canonical hours, divine service, hours.

s.

Կարգաւորութիւն ժամուց, եւ աղոթք եկեղեցւոյ. Ժամերգութիւն ժամասացութիւն.

Ժամակարգութիւնն որ ի սմա՝ ոչ վայրապար, այլ մեծ իմաստութեամբ, եւ ծածկեալ խորհրդով. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Ճոխացուցանէ պայծառապէս զամենայն աղօթականս ժամակարգութիւնս եկեղեցւոյ սրբոյ. (Յհ. կթ.։)

Կամեցայ հաւաքումն առնել սրբոցն բանից՝ որ վասն աղօթից եւ ժամակարգութեանց. (Ի գիրս խոսր.։)

Մի խափանիցես զժամակարգութիւնս (այսինքն զկարգեալ ժամ աղօթիցն). (Վրք. հց. ՟Բ.)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժամակարգութիւն ժամակարգութիւնք
accusatif ժամակարգութիւն ժամակարգութիւնս
génitif ժամակարգութեան ժամակարգութեանց
locatif ժամակարգութեան ժամակարգութիւնս
datif ժամակարգութեան ժամակարգութեանց
ablatif ժամակարգութենէ ժամակարգութեանց
instrumental ժամակարգութեամբ ժամակարգութեամբք