s.

ԺԱՄԱՆՈՒԹԻՒՆ ԺԱՄԱՆՈՒՄՆ. Ժամանելն, հասանելն. հասնիլը.

Փառաւորել զքեզ, կենսատու, ի կանուխն ժամանութիւն, եւ յանագանն յարաձգութիւն. (Նար. ՟Ղ՟Զ։)

Ժամանութիւն արեգական առ ի մերժել զմութ գիշերի. (Արծր. ՟Դ. 1։)

Ընթացք արեգական՝ ժամանումն կիտէ ի կէտ. (Վրդն. ծն.։)

ԺԱՄԱՆՈՒՄՆ ՊՏՂՈՑ. πεπάνσις maturitas Հասունութիւն, հասունանալն. Հասուննալը.

Ծառոց ցցութիւնք, պտղոց ժամանմունք. (Արիստ. աշխ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժամանումն ժամանմունք
accusatif ժամանումն ժամանմունս
génitif ժամանման ժամանմանց
locatif ժամանման ժամանմունս
datif ժամանման ժամանմանց
ablatif ժամանմանէ ժամանմանց
instrumental ժամանմամբ ժամանմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Նախաժամանումն, ման

Voir tout