s.

parsonage-house, vicarage;
— Հրէից, synagogue, Jewish chapel.

s.

Տուն առընթեր եկեղեցւոյ, եւ սեփական այնմ.

Զժամատունն որ առաջի սուրբ կարապետին էր. (Լաստ. ՟Ի՟Ա։)

Ոչ ունին առընթեր ժամատուն (եկեղեցիք քայքայեալք). (Լմբ. պտրգ.։)

ԺԱՄԱՏՈՒՆ ՀՐէԻՑ. որպէս Աղոթանոց նոցա. սինովա, սինագովգա. (այսինքն ժողովարան)։ Ոսկիփոր.։ Որպէս եւ այլազգիացն ճամի ասի, իբր ժողովատեղի. ուստի եւ զժամն՝ ոմանք Ճամ ասեն։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժամատուն ժամատունք
accusatif ժամատուն ժամատունս
génitif ժամատան ժամատանց
locatif ժամատան ժամատունս
datif ժամատան ժամատանց
ablatif ժամատանէ ժամատանց
instrumental ժամատամբ ժամատամբք