s.

performance of divine service;
cf. Ժամասացութիւն;
առաւօտեան —, matins;
երեկոյեան —, vespers.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժամերգութիւն ժամերգութիւնք
accusatif ժամերգութիւն ժամերգութիւնս
génitif ժամերգութեան ժամերգութեանց
locatif ժամերգութեան ժամերգութիւնս
datif ժամերգութեան ժամերգութեանց
ablatif ժամերգութենէ ժամերգութեանց
instrumental ժամերգութեամբ ժամերգութեամբք