s.

vomiting;
eruption.

s.

Փսխումն. Փսխելը. Գուսմասը.

Ժայթքումն յոյժ լինէր պատանյոյն. (ՃՃ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժայթքումն ժայթքմունք
accusatif ժայթքումն ժայթքմունս
génitif ժայթքման ժայթքմանց
locatif ժայթքման ժայթքմունս
datif ժայթքման ժայթքմանց
ablatif ժայթքմանէ ժայթքմանց
instrumental ժայթքմամբ ժայթքմամբք