adj.

full of rust, quite rusty, rusty.

adj.

Լի ժանգով. ժանկուտ.

Ու՞ր պատմուճանքն ցեցակերք, ու՞ր է արծաթն ժանգալից. (Ոսկ. ղկ.։)

Արծաթն ժանկալից եւ արատաւոր. (Մծբ. ՟Ժ՟Բ։)