s.

verdigris, rust;

adj.

rusty, mildewed, blighted.

adj.

ԺԱՆԳԱՌ կամ ԺԱՆԿԱՌ. Որոյ առեալ է յինքն զժանկ, զփտութիւն. ժանկահար. որդնահար. ապականեալ, փտեալ.

Սոյնպիսիք իցեն սերմանիք ամուլք եւ ժանկառք, ազազունք եւ սինեալ. (Ագաթ.։)

s.

ԺԱՆԳԱՌ. գ. χάλκανθος aeris flos ἱός aerugo, rubigo, aeris fex. իտ. verderame Ժանգն պղնձոյ առեալ ի զանազան պէտս. յորմէ եւ արհեստական ներկ կանաչագոյն. ժէնկէառ, ժէնկէառի։

Քաղկանթոս ծաղիկ պղնձոյ, որ է ժանկառ։ Ժանգ կամ ժանկառ աղացեալ. (Գաղիան.։)

Զատիկ, լազուրդ, ժանգառ, Բուռ՝ կիր, եւ այ, որ նմն է սոցին՜ Վրթ. (քերթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ժանգառութիւն, ութեան

Voir tout