adj.

of a harsh taste, crude, sour, bitter.

adj.

Որոյ ժանտ է համ. անախորժ. վատթար.

կողովն երկրորդ ժանտահամ թզոյ, որ ոչ ուտիսցի ի ժանտութեան իւրմէ. (Երեմ. ՟Ի ՟Դ. 2. յն. յոյժ չար թզոյ։)