s.

infection.

s.

Հարուած ժանտախտի.

Ինքն ժանտահարութեամբ սատակեալ լինի. (Միսայէլ խչ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժանտահարութիւն ժանտահարութիւնք
accusatif ժանտահարութիւն ժանտահարութիւնս
génitif ժանտահարութեան ժանտահարութեանց
locatif ժանտահարութեան ժանտահարութիւնս
datif ժանտահարութեան ժանտահարութեանց
ablatif ժանտահարութենէ ժանտահարութեանց
instrumental ժանտահարութեամբ ժանտահարութեամբք