vn.

to fall into a passion, to become enraged, angry;
to become ferocious, cruel;
to degenerate;
to spoil, to get spoiled, to ret.

չ.

λυμναίομαι, λοιμεύομαι labefactor, corrumpor Ապականիլ՝ անձանց եւ իրաց. Վատթարանալ. չարանալ. անզգամիլ. աւրըւիլ

Ժանտացաւ ասա ի ժողովուրդն. (կամ անուն նորա առաջի ժողովրդեան) (՟Բ. Մնաց. ՟Ժ՟Զ 10։)

Եւ եթէ եւս ժանտանայցէ, եւ զանձն եւս դիցէ ի վերայ. (Առակ. ՟Ժ՟Թ. 19։)

Աղմկէին զամենայն.. . ինչ զի ետ այսօրիկ եւ՛ս ժանդանալ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 38։)

Ամօթալիցս տեսանէք՝ եւ անտեսառնէք, եւ պղծեալս եւ ժանտացեալս. (Ոսկ. մտթ.։)

Ժանտացաւ պատկերն եւ այլայլեցաւ ոսկին. (Իգն.։)

Ժանդանայ սրբութիւն։ Խնայեմ ի լեզու իմ, զի մի՛ ժանդասցի յիշատակօք պղծութեան նոցա. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Գ. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ժանտանամ
դու ժանտանաս
նա ժանտանայ
մեք ժանտանամք
դուք ժանտանայք
նոքա ժանտանան
Imparfait
ես ժանտանայի
դու ժանտանայիր
նա ժանտանայր
մեք ժանտանայաք
դուք ժանտանայիք
նոքա ժանտանային
Aoriste
ես ժանտացայ
դու ժանտացար
նա ժանտացաւ
մեք ժանտացաք
դուք ժանտացայք
նոքա ժանտացան
Subjonctif
Présent
ես ժանտանայցեմ
դու ժանտանայցես
նա ժանտանայցէ
մեք ժանտանայցեմք
դուք ժանտանայցէք
նոքա ժանտանայցեն
Aoriste
ես ժանտացայց
դու ժանտասցիս
նա ժանտասցի
մեք ժանտասցուք
դուք ժանտասջիք
նոքա ժանտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ժանտանար
դուք մի՛ ժանտանայք
Impératif
դու ժանտացի՛ր
դուք ժանտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ժանտասջի՛ր
դուք ժանտասջի՛ք