s.

inflammable matter.

s.

ԺԺԱՆ կամ ԺԸԺԱՆ. նիւթ այրելի. լուցկիք հրոյ. որպէս խռիւ.

Ցօղուն եւ ժըժան պատեալ զնովաւ՝ հրով տոչորեցին. (Ասող. ՟Գ. 22։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բժժանք, նաց

Voir tout