cf. Ժժմակ.

s.

ԺԺՄՈՒՆՔ կամ ԺԺՄԱՆՔ. cf. ԺԺՄԱԿ։ (Վստկ.։)

որպէս Ժժմակք, կամ ժժմունք։

Քաղեմ զամենայն ժիժմունս յանդաստանաց քոց. (Ոսկիփոր.։)

Տըւնջենային գործոցն գարշատեսիլ ժիժմունքն (յերազի). յն. արձագանք ձայնից. խժռտոց։ (Նիւս. կազմ.)