cf. Ժժմակ.

ԺԻԺՄՈՒՆՔ. Որպէս Ժժմանք, կամ ԺԺՄՈՒՆՔ.

Քաղեմ զամենայն ժիժմունս յանդաստանաց քոց. (Ոսկիփոր.։)

Տըւնջենային գործոցն գարշատեսիլ ժիժմունքն (յերազի). յն. արձագանք ձայնից. խժռտոց։ (Նիւս. կազմ.)