cf. Սնդիկ.

s.

Նոյն ընդ ռմկ. ժիվա, ճիվա, այն է Սնդիկ. որ եւ ԱՐԾԱԹ ԿԵՆԴԱՆԻ ասի.

Ժիպակն եւ ծըծումբն խառնեալ կան ի հող։ ծծումբն եւ ժիպակն առնեն հլայեակ, որ է լնդած ժիպակ. (Ոսկիփոր.։)

Արուեստն աստուծոյ, որ է բնութիւն, ժիպակով եւ ծծումբով գործէ ակն։ Զոսկիս եւ զայլսն զոր գործէ բնութիւնն ծծմբով եւ ժիպակաւ. (Վրդն. դան. եւ Վրդն. պտմ.։)