adj.

niggardly, stingy, mean, avaricious, sordid, covetous, tenacious, parsimonious.

adj.

(լծ. հյ. զլացօղ. յն. զիլօ՛դիս նախանձայոյզ). πλεονέκτων, πλεονεκτήσας, ἅπληστος, ἁγνώμων avarus, avidus, parcus, inclemens Ագահ, անյագ ի ստանալ. զօշաքաղ. ռիշտ. խնայօղ. խիստ. կծծի.

Ընդ առն ժլատի. (Սիր. ՟Լ՟Դ. 23։)

Իշխանք.. . կծծիք, ժլատք. (Խոր. ՟Գ. 68։)

Մերձաւոր կծծի, բաշխող ժլատ. (Նար. ՟Ծ՟Ղ։)

Այսոքիկ եւ ի վերայ ժլատիցն, եւ յափըշտակողացն զինչս. (Նիւս. բն.։)

Թէեւ ստացուածքն ազում է, միտք աղքատ է, եւ ձեռքն ժլատ. (Լմբ. առակ.։)

Յանշնորհն եւ ի ժլատն ընթանալ ծառայութիւն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 7.) ըստ յն. անշնորհին եւ ժլատին. կամանշնորհ եւ ժլատ բռնաւորի ծառայել։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ժլատանամ, ացայ

Ժլատիմ, եցայ

Ժլատութիւն, ութեան

Voir tout