adj.

confused, indistinct;

s.

confusion, tumult, turbulence, uproar, hubbub, clatter, rout, rattle, dreadful or deafening noise;
— կալնուլ, to go mad or crazy, to be delirious, to rave, to be beside one's self, to wander;
— մեծ է, there is such a hubbub one cannot hear one's self.

s.

πάταγος strepitus. Խառնաձայն աղաղակ. աղմուկ շփոթի. շառաշիւն. վայնասուն.

Զի՞նչ ժխորն իցէ (ի թատրոնս). զի՞նչ աղմուկ եւ սատանայական ամբողք. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 12։)

Ժխոր կալնու զնա. այսինքն ընկղմի ի յոյզս տխրութեան. (Ոսկիփոր.։)

adj.

ԺԽՈՐ. ա. Խառնակ, շփոթ, խառնափընթոր. աղմկեալ.

Ամփոփեալ ի զգայութեանցն խուճապոյ, եւ ի ժխոր վրդովութենէ. (Փիլ. բագն.։)

Մի յափշտակեսցին ի ժխոր ձայնից հաւատք ձեր. (ՃՃ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ժխորեմ, եցի

Ժխորումն, ման

Voir tout