va.

to confound, to confuse, to perplex;
to make noise, to alarm, to rouse up.

ն.

Աղմկել, ամբոխել, վրդովել, շփոթել, տակնուվըրայ ընել, պղտորիլ.

Քաղաքայինքն զբօսանք ժխորեն զանապատին վճիտ տեսութիւնս. (Սկեւռ. լմբ.։)

ընդ միմեանս ժխորեցին (նստեալքն ի խնջոյս). (Ոսկ. մ. ՟Գ։)

Տեսին պահապանքն զքահանայապետսն՝ ժխորեալս եւ իբրեւ զծով ի սաստիկ ալեաց տագնապեալս. (ՃՃ.։)

Ժըխորեալք եւ յուզեալք էին յայն յաւուրսըն. (Նանայ.։)

Թէ ի խնդրալոյն ժամն լաս, ժխորես սիրոյ եղբօրն. կա՛մ ընթերցի՛ր, ժխտես, եւ կամ իմա, յաղաչես, եւ խանգարիչ լինիս։ (Լմբ. ժղ.)