vn.

to smile;
to sneer, to laugh in one's sleeve.

ձ.

Նոյն ընդ Ժըպտիլ. μειδιάω subrideo քթին տակ ծիծաղել. քմծիծաղ ըլլալ.

Ժմտին եւ զուարճանան խնդութեամբ. (Փիլ. իմաստն.։)

Երբեմն ակնարկէ, եւ երբեմն ժմտի. (ՃՃ.։)

Ժմտեալ մահաբեր ձեւով, ասաց երդնում քեզ։ Ընթերցեալ զգրեալսն, եւ յոլով ժմտեալ՝ գրեաց նոցա. (Պտմ. աղեքս.։)