vn.

to eat and drink to excess, or voraciously.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ Շուայտել, եւ կամ ժայթքել առ չարչար ուտելոյ.

Տղայոցն արեամբ զանգեալ ալիւր, զանօրէնն ժուայթելով զօրէնս՝ անդր քան զխոզիցն գտանին զանզգայ ծննդակերութիւնս. (Յհ. իմ. պաւլ.։)