s.

earnest entreaty, solicitation, conjuration, importunity.

s.

ԺՏԱՆՔ որ եւ ԺՏՈՒԹԻՒՆ. ուժգին խնդրուածք. թախանձնք, պաղատանք. ստիպօղաղաչանք.

Ոչ պարզաբար խնդրուածք, այլկրկին ժտանք. (Շ. յկ. ՟Բ։)

Խնդիրս եւ ժտանք աղօթիս այս է. (Լմբ. սղ.։)

Ո՞ր հայր՝ յորժամ զորդի իւր ի ժտանս տեսանիցէ, ոչ բնական գթով նեղեալ ընձեռնէ զխնդրելին. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժտանք
accusatif ժտանս
génitif ժտանաց
locatif ժտանս
datif ժտանաց
ablatif ժտանաց
instrumental ժտանաւք