va.

to embolden, to give or inspire with courage.

ն.

տալ ժտիլ. համարձակեցուցանել. ժպրհեցուցանել. յանդգնեցուցանել.

Ժտեցոյց թշնամին զմարդն անցանել զհրամանաւն աստուծոյ. Եզնիկ.։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ժտեցուցանեմ
դու ժտեցուցանես
նա ժտեցուցանէ
մեք ժտեցուցանեմք
դուք ժտեցուցանէք
նոքա ժտեցուցանեն
Imparfait
ես ժտեցուցանեի
դու ժտեցուցանեիր
նա ժտեցուցանէր
մեք ժտեցուցանեաք
դուք ժտեցուցանեիք
նոքա ժտեցուցանեին
Aoriste
ես ժտեցուցի
դու ժտեցուցեր
նա ժտեցոյց
մեք ժտեցուցաք
դուք ժտեցուցէք
նոքա ժտեցուցին
Subjonctif
Présent
ես ժտեցուցանիցեմ
դու ժտեցուցանիցես
նա ժտեցուցանիցէ
մեք ժտեցուցանիցեմք
դուք ժտեցուցանիցէք
նոքա ժտեցուցանիցեն
Aoriste
ես ժտեցուցից
դու ժտեցուսցես
նա ժտեցուսցէ
մեք ժտեցուսցուք
դուք ժտեցուսցջիք
նոքա ժտեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ժտեցուցաներ
դուք մի՛ ժտեցուցանէք
Impératif
դու ժտեցո՛
դուք ժտեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ժտեցուցանիջիր
դուք ժտեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ժտեցուսջի՛ր
դուք ժտեցուսջի՛ք