s.

toothlessness.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ժօռատութիւն ժօռատութիւնք
accusatif ժօռատութիւն ժօռատութիւնս
génitif ժօռատութեան ժօռատութեանց
locatif ժօռատութեան ժօռատութիւնս
datif ժօռատութեան ժօռատութեանց
ablatif ժօռատութենէ ժօռատութեանց
instrumental ժօռատութեամբ ժօռատութեամբք