adj.

like a viper.

adv.

Իբրեւ զիժ. ըստ օրինակի իժից եւ քարբից.

Իժաբար դիմեալ յանաստուած ոմն ... ասպատակէին՝ գործել զանարժան բարս սննդակից չար սերմանցն. (Ղեւոնդ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Իժաբարոյ, ի

Voir tout