s.

young viper;
young adder.

s.

կորւն իժի. ծնունդ իժի.

իժակորիւնն որ ի նմանէ ծնանելոց է, ուտէ բերանովն զարգանդ մօրն եւ ելանէ. (Վեցօր. ՟Թ։)

Գտի իժակորիւն, արկի զնա ի ծոց իմ. (Վրք. հց. ձ։)