vn.

to get waspish, to rage.

ԻԺԱՑԵԱԼ. որպէս իժ եղեալ. չարագործ. եղեռնաւոր.

Ոչ հանդուրժեալ գազանաբարու եւ իմացեալ գայլն ապականեալ՝ կոչէ զնա. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես իժանամ
դու իժանաս
նա իժանայ
մեք իժանամք
դուք իժանայք
նոքա իժանան
Imparfait
ես իժանայի
դու իժանայիր
նա իժանայր
մեք իժանայաք
դուք իժանայիք
նոքա իժանային
Aoriste
ես իժացայ
դու իժացար
նա իժացաւ
մեք իժացաք
դուք իժացայք
նոքա իժացան
Subjonctif
Présent
ես իժանայցեմ
դու իժանայցես
նա իժանայցէ
մեք իժանայցեմք
դուք իժանայցէք
նոքա իժանայցեն
Aoriste
ես իժացայց
դու իժասցիս
նա իժասցի
մեք իժասցուք
դուք իժասջիք
նոքա իժասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ իժանար
դուք մի՛ իժանայք
Impératif
դու իժացի՛ր
դուք իժացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու իժասջի՛ր
դուք իժասջի՛ք