Անուն ամսոյ եբրայեցւոց, որ վեցերորդ է ըստ աստուածաշնչին, եւ վերջին ըստ տոմարական տարեմտի նոցա, համեմատեալ օգոստոսի եւ սեպտեմբերի.

Կատարեցաւ պարիսպն ի քսաներորդ հինգերորդ ամսոյն իլուլ. (Նեեմ. ՟Զ. 15։)

Իլուլ, որ է սեպտեմբեր. (Շիր.։)