s.

ass's foal or colt.

adj. s.

Մտրուկ իշոյ. յաւանակ. իշու քուռակ.

Եթէ ոք առ աղքատութեան հեծանիցի յիշամտրուկ յովանակ, չէ ինչ ի լաւութիւն եւ ի խոնարհութիւն համարեալ. (Սեբեր. ՟Ժ՟Գ։)