adj.

Սեպհական յակոբայ իսրայէլ կոչեցելոյ, եւ ազգի նորա. իսրայէլեան.

պատմէին իսրայէլական տոհմին. (Ագաթ.։)

Ոչ եթէ զայլեւայլ ազգաց զթագաւորութենէ, այլ զմիոյ զիսրայէլականէն. (Նախ. թագ.։)

Հաւատոյ առաջոյ իսրայէլականացն։ Ըստ օրինակի իսրայէլականումն. (Արծր. ՟Բ. 4։ ՟Գ. 11։)