s.

the having good sons.

s.

ունելովն զլաւ մանկունս կամ որդիս.

Շնորհակալութիւն քաջածնութեան եւ լաւամանկութեան. (Փիլ. քհ. ՟Ժ՟Բ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif լաւամանկութիւն լաւամանկութիւնք
accusatif լաւամանկութիւն լաւամանկութիւնս
génitif լաւամանկութեան լաւամանկութեանց
locatif լաւամանկութեան լաւամանկութիւնս
datif լաւամանկութեան լաւամանկութեանց
ablatif լաւամանկութենէ լաւամանկութեանց
instrumental լաւամանկութեամբ լաւամանկութեամբք