ձ.

(լծ. ընդ յն. լի՛թի, լիթարղիա. որ է ուշաթափութիւն. քնափութիւն. յորմէ) ληθαργίζω veterno laboro, dormiendi necessitate sum oppressus. Լուծանիլ լքանիլ. կթոտիլ, վհատիլ. թուլնալ, թմրիլ.

սիրելի լեթելոցն եւ լքելոցն է ծանր համարել եւ զյոյժ թեթեւագոյնսն. (Շ. ՟ա. յհ. ՟Ձ՟Դ։)

Քաջալերս տայ յայսպիսի կարծեաց լեթելոյ հոգւոյ։ Ի լեթելոյ եւ լքելոյ. սրտէն։ Զլեթեալ եւ զտկարացեալ հոգիս. (Լմբ. սղ.։)