cf. Լեարդ.

cf. ԼԵԱՐԴ.

Արամազդ զսա կամեցեալ պատուհասել եդ արծուի ուտել զլերդ նորա. (Նոննոս.։)

անդէն արիւնախառն լերդն ընդ բերանն դարձաւ՞ եւ սատակեցաւ. (Ճ. ՟Բ.։)

իսկ (Վստկ.)

լերդ գետին. թուի լերկ, կամ կոր։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Լերդաբեկեմ

Լերդաբոյթ, բութի

Լերդագոյն

Լերդախոտ, ոյ

Լերդակեղ

Լերդակից

Լերդակողմն

Լերդահատոր

Լերդահմայ, ից

Լերդահմայութիւն, ութեան

Լերդատունկ

Լերդացաւ

Լերդաքար

Լերդորակ քար

Voir tout