va.

to furnish with light, to illuminate

ն.

Լուսով զարդարել. պայծառացուցանել. կր. պայծառանալ. փայլել.

Զմարգարէութեանց նախագուշակումն արտափայլեալ լուսազարդեալ զքո առ ի յաստուածածնէնբնութիւն առժամեայն առաւել քան զարեգակնային ճառագայթ. (Գանձ.։)

Բանաւոր բնութիւնս լուսազարդեալ նորա՝ գայ հաստատէ զբոլոր կարգս. (Յհ. կթ.։)

Փառօք քո լուսազարդեալ. (Նար.։ ՟Ժ՟Դ։)

Լուսազարդեալ երեւեցար ի մէջսրբոցն, որպէս յաստեղս արեգակն. (Շար.։)