adj.

Լուսով պատեալ որպէս թաղանթիւ. Պարածածկեալ լուսով. որոյ ծածկոյթն է լոյս.

Յիւրն լուսաթաղանթ առագաստէ ծոց. (Խոր. վրդվռ.։)

Վերնայարկ կամարին երրորդաթիւ լուսաթաղանթ խորանի. (Անան. եկեղ։)

Ի նազարէթգտի զքեզ բնակեալյղութեամբ ի լուսաթաղանթ յարգանդի մօր քո եւ կուսի. (Մարաթ.։)