s.

speck, film, cataract;
pearl or web;
բուժել, կեղեւել զ—ն, to couch a cataract.

s.

λεύκωμα alugo, vitium oculorum. Սպիտակ կեղեւ կամ առագաստ իջեալ յաչս՝ խափան լուսոյ. ստուերածք աչաց.

Կեղեւել զլուսնն յաչաց նորա։ Կեղեւեցան եւ անկան լուսունքն յաչաց նորա. (Տոբ. ՟Գ. 25։ ՟Զ. 9։ 8. 14։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ենթալուսնեայ

Երկլուսնեայ

Լուսնագանչ

Լուսնագրութիւն, ութեան

Լուսնաժէտ

Լուսնախտիրք

Լուսնակ, ի

Լուսնակայ

Լուսնական

Լուսնահար

Լուսնաձեւ

Լուսնամէջ

Լուսնամուտ

Լուսնանմանութիւն, ութեան

Լուսնապաշտ, աց

Լուսնապէս

Լուսնարեւեան

Լուսնացոյց

Լուսնաւոր

Լուսնաւորութիւն, ութեան

Voir tout