s.

injury, outrage;
imprecation.

s.

λοιδορία convitium. Լուտալն. թշնամանք. նախատինք. դսրովանք. անարգանք. եւ Անէծք.

Դժուարալուր լուտանացն բան. (Պիտ.։)

Մահահոտ իմն լուտանօք՝ գանս եւ բանաս. (Յհ. կթ.։)

Լուտանքն քո որ առ եղբայրն, ի նա ի վեր ելանէ. (Սարգ. յկ. ՟Դ։)

Ո՛չ աղօթս ասեմ զայդ, այլ լուտանք եւ թշնամանք աստուծոյ. (Երզն. մտթ.։)

Ծաղու եւ լուտանաց արժանաւոր. (Սարկ. մարդեղ.։)

Ի ձաղելն եւ ինախատելն (տեառն վասն մեր՝) լուտանքն եւ պարտիքն ամենայն ջնջին եւ մաքրին. (Խոսր. պտրգ.։)