np.

Locke.

s.

Որպէս Մելանաձուկն. սեպի.

Լոք մի կալան ի գետն երասխ։ Դալն, լոքն, բիլն. (Շիր.։ եւ Մագ. քեր. առ ստեփ. Լեհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Լոք

Լոքման, նայ

Ոլոք, աց

Voir tout