adj.

lubricous, slippery.

adj.

(Լծ. լտ. լո՛ւպրիգուս). ὁλισθηρός lubricus. որ եւ ԼՊՐԾՈՏ, ԼՊՐԾՈՒՏ. Դիւրասահ. եւ Սահեցուցիչ. սահուն, սահքռտուկ.

Տեսիցէ ոք զընկեր իւր ընդ լպիրծ տեղիս գնացեալ, եւ ասիցէ՝ թէ գլորելոց է. (Եզնիկ.։)

Լպիրծ խօսիւք զընկեր գայթագղեցուցանել. (Շ. յկ. ՟Լ՟Թ։)

Ի լպիրծ եւ ի սահեցուցիչ մեղաց. (Վրդն. սղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ոտնալպիրծ

Voir tout