s.

συμπλήρωσις, συμπλήρωμα complementum. Լրումն միաբանական, բովանդակութիւն.

Ամենապատիւ լրակցութեան եկեղեցւոյ միաբան տօնէ.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif լրակցութիւն լրակցութիւնք
accusatif լրակցութիւն լրակցութիւնս
génitif լրակցութեան լրակցութեանց
locatif լրակցութեան լրակցութիւնս
datif լրակցութեան լրակցութեանց
ablatif լրակցութենէ լրակցութեանց
instrumental լրակցութեամբ լրակցութեամբք