vn.

to become bluish grey.

չ.

կապուտակիլ կամ աղօտանալ որպէս զլուրթ գոյն.

Օդ պղտորեալ եւ յուզեալ ոչ լրթասցի. (այսինքն ոչ լիցի երկնագոյն). (Վեցօր. ՟Զ. եւ Շիր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես լրթանամ
դու լրթանաս
նա լրթանայ
մեք լրթանամք
դուք լրթանայք
նոքա լրթանան
Imparfait
ես լրթանայի
դու լրթանայիր
նա լրթանայր
մեք լրթանայաք
դուք լրթանայիք
նոքա լրթանային
Aoriste
ես լրթացայ
դու լրթացար
նա լրթացաւ
մեք լրթացաք
դուք լրթացայք
նոքա լրթացան
Subjonctif
Présent
ես լրթանայցեմ
դու լրթանայցես
նա լրթանայցէ
մեք լրթանայցեմք
դուք լրթանայցէք
նոքա լրթանայցեն
Aoriste
ես լրթացայց
դու լրթասցիս
նա լրթասցի
մեք լրթասցուք
դուք լրթասջիք
նոքա լրթասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լրթանար
դուք մի՛ լրթանայք
Impératif
դու լրթացի՛ր
դուք լրթացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու լրթասջի՛ր
դուք լրթասջի՛ք