vn.

to awaken, to wake up;
to become sprightly, to indulge in mirth, to make merry.

չ.

Լուրջ լինել, արթուն եւ զուարթուն եւ զգաստ. Սթափիլ. արթնանալ.

Ոչ լրջմտամք յարբեցութենէ կենցաղոյս. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 1։)

Յայտնեցաւ տէր անանիայ, եւ շաւուղի, զի առանց երկմտութեան լրջասցի ընդ առաջ բժշկին իւրոյ. (Ոսկ. գծ.։)

Զարթուցեալք առ զուարթացեալք՝ յերկոսեանն առ հասարակ եմք լրջացեալ. (Եղիշ. ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես լրջանամ
դու լրջանաս
նա լրջանայ
մեք լրջանամք
դուք լրջանայք
նոքա լրջանան
Imparfait
ես լրջանայի
դու լրջանայիր
նա լրջանայր
մեք լրջանայաք
դուք լրջանայիք
նոքա լրջանային
Aoriste
ես լրջացայ
դու լրջացար
նա լրջացաւ
մեք լրջացաք
դուք լրջացայք
նոքա լրջացան
Subjonctif
Présent
ես լրջանայցեմ
դու լրջանայցես
նա լրջանայցէ
մեք լրջանայցեմք
դուք լրջանայցէք
նոքա լրջանայցեն
Aoriste
ես լրջացայց
դու լրջասցիս
նա լրջասցի
մեք լրջասցուք
դուք լրջասջիք
նոքա լրջասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լրջանար
դուք մի՛ լրջանայք
Impératif
դու լրջացի՛ր
դուք լրջացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու լրջասջի՛ր
դուք լրջասջի՛ք