va.

to awaken;
to rouse to gaiety, to render merry, to put into good humour;
to lighten;
to brighten.

ն.

ἰλαρόω, ἰλαραίνω, καταυγάζω exhilaro, illumino. տալ լրջանալ զուարդացուցանել. պայծառացուցանել.

Դստե՞րք իցեն քո ... մի՛ լրջացուցաներ առ նոսա զդեմս քո. (Սիր. ՟Է. 26։)

Եւ ոչ խարուկածին բորբոքեալ բոցք հանդարտէին լրջացուցանել զտխուր գիշերն. (Իմ. ՟Ժ՟Է. 5։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես լրջացուցանեմ
դու լրջացուցանես
նա լրջացուցանէ
մեք լրջացուցանեմք
դուք լրջացուցանէք
նոքա լրջացուցանեն
Imparfait
ես լրջացուցանեի
դու լրջացուցանեիր
նա լրջացուցանէր
մեք լրջացուցանեաք
դուք լրջացուցանեիք
նոքա լրջացուցանեին
Aoriste
ես լրջացուցի
դու լրջացուցեր
նա լրջացոյց
մեք լրջացուցաք
դուք լրջացուցէք
նոքա լրջացուցին
Subjonctif
Présent
ես լրջացուցանիցեմ
դու լրջացուցանիցես
նա լրջացուցանիցէ
մեք լրջացուցանիցեմք
դուք լրջացուցանիցէք
նոքա լրջացուցանիցեն
Aoriste
ես լրջացուցից
դու լրջացուսցես
նա լրջացուսցէ
մեք լրջացուսցուք
դուք լրջացուսցջիք
նոքա լրջացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լրջացուցաներ
դուք մի՛ լրջացուցանէք
Impératif
դու լրջացո՛
դուք լրջացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու լրջացուցանիջիր
դուք լրջացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու լրջացուսջի՛ր
դուք լրջացուսջի՛ք