s.

office or employment of a spy, espionage.

s.

κατασκοπή exploratio, speculatio. Գործ լրտեսի. դիտողութիւն լրոյ տեսութեամբ. լրտեսն գոլ. լրտեսելն.

Դարձաք մեք ի լրտեսութենէ երկիրն. (Եփր. յես.։)

Մովսէս զերկոտասան ազգն մհաբանեաց ի մասն լրտեսութեանն. (Եղիշ. յես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif լրտեսութիւն լրտեսութիւնք
accusatif լրտեսութիւն լրտեսութիւնս
génitif լրտեսութեան լրտեսութեանց
locatif լրտեսութեան լրտեսութիւնս
datif լրտեսութեան լրտեսութեանց
ablatif լրտեսութենէ լրտեսութեանց
instrumental լրտեսութեամբ լրտեսութեամբք